گیمنت در سال 1397در شهر بیرجند راه اندازی شد، به این هدف که خدماتی را به راحتی به شهروندان ایران ارایه دهد.

 

اطلاعات صاحب امتیاز سرویس گیمنت :

ارش خراشادی زاده


Loading